Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony
 • Dyniowe rzeźby
  Dyniowe rzeźby
 • Zabawy w słomie
  Zabawy w słomie
 • Dynia Gigant
  Dynia Gigant
 • Dynia Gigant
  Dynia Gigant

Regulamin Wydarzenia 23/24 czerwca

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

„Rodzinny weekend ziołowy w Dyniolandzie

 

Termin: 23 i 24 czerwca 2018 r.

Miejsce: Teren farmy dyń Wieliszew ul, Willowa 341/1

Organizatorzy : na mocy porozumienia z dnia 5 maja 2018 r.

 • Farma Smyków Katarzyna Smyk NIP 9191724534
 • Ambitne Projekty NIP 8241804690 (Patrycja Bończewska, Magdalena Urbańska)
 • Karolina Kumor osoba prywatna
 • Agnieszka Marianna Malinowska osoba prywatna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie art. 6

ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4. 2. Celem Imprezy jest:

a. promocja regionu;

b. prezentacja lokalnych wyrobów, artystów i przedsiębiorców oraz dorobku kulturowego;

c. integracja lokalnego środowiska wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji

kultury i stowarzyszeń;

5. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest

propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA

TERENIE IMPREZY:

 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla wszystkich, bez względu na wiek czy płeć a także miejsce zamieszkania. Wstęp na nią jest płatny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego lub jego dzieci na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany

jest:

 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – legitymujących się identyfikatorami ORGANIZATOR umieszczonymi w widocznym miejscu,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczogaśniczej lub ewakuacji,

c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Komendant Gminny OSP obecny na wydarzeniu przez cały czas.

d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

9. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. W tym wypadku w ciągu 14 dni płatność za bilety zostanie zwrócona na konto uczestnika, który dokona płatności online.

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://dynioland.pl/regulamin_wydarzenia

- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy

13. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Zabrania się wprowadzania swoich zwierząt na teren imprezy, ze względu na zamieszkanie i obecność zwierząt hodowlanych na farmie i możliwość konfliktów.

15.. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

16. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 23 i 24 czerwca 2018 r

Osoba zapisująca się na wydarzenie wyraża zgodę i potwierdza stosowanie w/w regulaminu.

Dynioland, Wieliszew, ulica Willowa

rezerwacje: 505 291 120
dyniolandkontakt@gmail.com
otwarte:
Wstęp do strefy z gastronomią- bezpłatny
Dla zwiedzających indywidualnie, strefa z atrakcjami wstęp- 5 zł/osobę

pon-pt

sb - nd 12-19
 
I love dynie Oferta dla szkoł
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA CMS